Sabaton - Sabaton Open Air 2015

All shots: © Thorsten Seiffert - no use without permission